Editorial designer & illustrator.

PLAZA_icon
icon_CLVM_03_2013-001
PLAZA_DECO_icon
PRZEKROJ redesign icon
PIXEL icon
CR Navigator icon
icon_CEDET_01_2009-01
icon_ZESZYTY_KOMIKSOWE_01
icon_LEENIA_06_2008-01
icon_LIDER_KGHM_01_2013_01
icon_ARKADIA_01_2011_01
icon_PURE_PRESTIGE_12_2012_01
icon_TRENDY_01_2011_01
icon_ABSOLUTNIE_2011_1
icon_PLATINUM_REZYDENCJA_NARUSZEWICZA-01
icon_CITY_CENTER_01_2013-01
NeON_1_icon